Artiklar

Utvidgar du din verksamhet på den finska marknaden?

Target Headhunting erbjuder rekryteringstjänster för den finska marknaden.

(For english, read below)

Vi presenterar Timo Välenoja, VD för Target Headhunting Oy. Den finska rekryteringsmarknaden växer. Företagen förnyar sina organisationer och anställer nya personer, så det finns många uppdrag för försäljnings-, chefs- och specialisttjänster. Utsikterna för tillväxt och utveckling är goda.

Vilka är fördelarna (med THH-Rubino-samarbete) för kunderna?

Rubino Rekrytering och Target Headhunting fungerar som kundernas rekryteringspartner vid rekrytering av säljare, experter och ledning i Sverige och Finland. När kunder expanderar till en ny marknad framhålls vikten av framgångsrik rekrytering, speciellt vid anställning av en landschef eller förstärkning av säljorganisationen med nyrekryteringar.

Target Headhunting och Rubino Rekrytering har arbetat i branschen länge. Vi har kompetensen att hantera rekryteringar och flera vanliga kunder.

Vårt samarbete startade när en kund till Rubino Rekrytering rekommenderade Target Headhunting för samarbete kring rekrytering. Utan att vi visste hade vi redan flera gemensamma kunder och med hjälp av ett samarbete kan vi serva våra kunder på ett enhetligt sätt.

Vi utökar även vårt samarbete genom marknadsföring. På så sätt kan vi nå fler kunder som söker kandidater på den svenska eller finska marknaden.

Samarbete ökar tillväxten och vi kan bättre betjäna våra kunder

De flesta av våra headhunters är proffs med vd-bakgrund och vi får riktigt bra insikter från dem om att utveckla verksamheten och betjäna kunderna bättre, säger Timo Välenoja.

Saker vi har lärt oss för framgångsrik tillväxt är:

  • Att uppmärksamma och ta bort de vardagshinder som påverkar måluppfyllelsen.
  • Ömsesidig förståelse för målen måste vara tydlig för alla för att göra framsteg
  • Genomförandet av förändringarna kräver allas engagemang och en gemensam förståelse för dess syfte.
  • Förändring kan ses som en möjlighet eller som ett hinder – att utmana antaganden och gissningar.

Target Headhunting är en effektiv partner för att rekrytera chefer och direktörer på ledningsnivå, försäljnings- och marknadsföringsproffs och tekniska experter.Vi har kontor i Helsingfors och Stockholm, och vi har redan gjort flera framgångsrika gemensamma direktsökningar – så tack till våra svenska kollegor också!

Timo Välenoja, CEO, Partner, Target Headhunting Oy

tel. +358 50 444 2783, email: [email protected]

———————————————————–

Are you expanding your business in the Finnish market?
Target Headhunting offers recruitment services for the Finnish market

Introducing Timo Välenoja the CEO of Target Headhunting Oy. Finnish recruiting market is growing.  Companies are renewing their organizations and hiring new people so there are a lot of assignments for sales, manager and specialist positions. The outlook for growth and development is good.

What are the benefits (of THH-Rubino cooperation) for customers

Rubino Rekrytering and Target Headhunting act as the clients’ recruitment partner in the recruitment of salespeople, experts and management in Sweden and Finland. When customers expand to a new market, the importance of successful recruitment is emphasized, especially when hiring a country manager or strengthening the sales organization with new recruitments.

Target Headhunting and Rubino Rekrytering have worked in the industry for a long time, we have the expertise to manage recruitments and several common clients.

Our cooperation started when a client of Rubino Rekrytering recommended Target Headhunting for cooperation regarding recruitment. Unbeknownst to us, we already had several common customers, and with the help of cooperation, we can serve our customers in a unified manner.

We are also expanding our cooperation through marketing. This way we can reach more customers who are looking for candidates in the Swedish or Finnish markets. 

Cooperation increases growth and we can better serve our customers

 Most of our headhunters are CEO backgrounded professionals, and we get really good insights from them on developing operations and serving customers better, says Timo Välenoja.

Things we have learned for successful growth are:

  • Pay attention to and remove the obstacles from everyday life that affect the achievement of goals.
  • Mutual understanding of the goals must be clear to everyone to make progress
  • Implementation of the changes requires everyone’s commitment to the change and a common understanding of its goals.
  • Change can be seen as an opportunity or as an obstacle – challenge assumptions and guesses.

Target Headhunting is an effective partner for recruiting management level executives and directors, sales & marketing professionals, and technical experts.

We have an office in Helsinki and Stockholm, and we have already done several successful joint direct searches – so thanks to our Swedish colleagues as well!

Timo Välenoja, CEO, Partner, Target Headhunting Oy

tel. +358 50 444 2783, email: [email protected]